Základní škola

Základní škola a mateřská škola Opočnice je dvoutřídní škola rodinného typu. Je základní školou s prvním stupněm a kapacitou 56 žáků.

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.

Škola leží v centru obce Opočnice. Okolí školy poskytuje dostatek prostoru pro vyžití žáků ve školní družině i v hodinách tělesné výchovy.

Budova školy jez roku 1890. Je jednopatrová s půdním prostorem. V přízemí je šatna pro žáky, mateřská škola, WC pro děti z MŠ, kuchyně, sklad potravin. V prvním patře jsou dvě třídy, tělocvična, ředitelna se sborovnou a třída školní družiny.

WC pro děti ze ZŠ se nachází v mezipatře budovy, stejně jako kabinet.

Ve třídách jsou počítače, které jsou využívány během výuky.

O velkých přestávkách mohou děti využívat během pěkného počasí zahradu školy.

Žáci se snaží samostatně řešit úkoly nebo systémy rozpracovaných úkolů – projektů většinou komplexního charakteru. V průběhu projektového vyučování si žáci osvojují důležité dovednosti použitelné v praktickém životě. V důsledku toho vědomosti i dovednosti přesahují rámec školy a školního prostředí. Žáci se dále učí vyhledávat a třídit informace. Nezbytná je motivace žáků pro získání jejich zájmu o řešení úkolů nebo problémů: Den Země (22.duben)

Pořádáme i projekty, které prohlubuje vztah žák – rodič – škola: Vánoční a velikonoční dílna, Zahradní slavnost pro rodiče s dětmi. „Pojď se mnou do školy“ nabízí možnost k nahlédnutí budoucích prvňáčků a jejich rodičů do školních lavic. Edukačně-stimulační program je připraven pro předškoláky, kteří zasedají do lavic společně se školáky a připravují se na vstup do školy.

Třídní kolektiv se pravidelně účastní výletů, exkurzí, kulturně-vzdělávacích a sportovních akcí.

Žáci školy se zapojili do projektu Recyklohraní.

Seznam sešitů:

  • 1.ročník: 511 – 3x, malý notýsek
  • 2. ročník: 512 – 3x, 420 – 1x, notýsek, fólie na psaní tužkou 2x
  • 3. ročník: 523  7x, 420 – 1x, notýsek, fólie na psaní tužkou 2x
  • 4. ročník: 523 – 7x, 420 – 1x, notýsek, fólie na psaní tužkou 2x
  • 5. ročník: 523 – 4x, 524 – 1x, 420 – 1x, notýsek, fólie na psaní tužkou 2x
To top