Mateřská škola

Mateřská škola se nachází v centru obce Opočnice a je umístěna v přízemí budovy základní školy. Ve škole je jedna třída společná pro děti tří až šestileté a ložnice s jídelnou. MŠ využívá i prostory tělocvičny ZŠ.

Součástí školy je i velká školní zahrada se zahradním altánem, která slouží k výuce, pobytu venku, hrám, i sportovnímu využití dětí. Nachází se zde řada hracích prvků, hračky jsou umístěny ve venkovní hračkárně. Na školní zahradě je pořádána každoročně slavnost s rodiči u příležitosti ukončení školního roku.

Poloha MŠ umožňuje chodit s dětmi do okolí, které je spjato s přírodou.

Denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, volný pohyb, pobyt venku a pravidelné intervaly jídla. Děti jsou vedeny k čištění si zubů po každém jídle.

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní pohyb jak uvnitř zařízení, tak i venku. Denně jsou zařazovány řízené pohybové aktivity, např. tělovýchovné chvilky, pohybové hry. Tzv. „velký tělocvik“ probíhá dle možností ve třídě nebo v tělocvičně ZŠ. Děti se mohou pohybovat po celém prostoru školní zahrady dle dohodnutých pravidel. Pobyt a činnosti venku jsou přizpůsobovány aktuálnímu počasí.

Všichni zaměstnanci se snaží o vytvoření vlídného a milého prostředí. Novým dětem je umožněna adaptace na nové prostředí dle jejich potřeb, mnohdy i za spoluúčasti rodičů. Dítě může být pouze pozorovatelem toho, co se kolem něho děje. Je respektována individualita dětí, pedagogové se zaměřují na poznávání a rozvíjení individuálních potřeb a možností dětí.

Organizace dne vychází a reaguje na potřeby dětí. Děti mají dostatečný prostor pro individuální činnost. Činnosti jsou různorodé a zaměřené tak, aby děti mohly pracovat samostatně, v menších či větších skupinách.

To top