Základní škola

Základní škola a mateřská škola Opočnice je jednotřídní škola rodinného typu. Je základní školou s prvním stupněm a kapacitou 56 žáků.

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.

Škola leží v centru obce Opočnice. Okolí školy poskytuje dostatek prostoru pro vyžití žáků ve školní družině i v hodinách tělesné výchovy.

Budova školy jez roku 1890. Je jednopatrová s půdním prostorem. V přízemí je šatna pro žáky, mateřská škola, WC pro děti z MŠ, kuchyně, sklad potravin. V prvním patře jsou dvě třídy, tělocvična, ředitelna se sborovnou a třída školní družiny.

WC pro děti ze ZŠ se nachází v mezipatře budovy, stejně jako kabinet.

Ve třídách jsou počítače, které jsou využívány během výuky.

O velkých přestávkách mohou děti využívat během pěkného počasí zahradu školy.

Žáci se snaží samostatně řešit úkoly nebo systémy rozpracovaných úkolů – projektů většinou komplexního charakteru. V průběhu projektového vyučování si žáci osvojují důležité dovednosti použitelné v praktickém životě. V důsledku toho vědomosti i dovednosti přesahují

rámec školy a školního prostředí. Žáci se dále učí vyhledávat a třídit informace. Nezbytná je motivace žáků pro získání jejich zájmu o řešení úkolů nebo problémů: Den Země (22.duben)

Pořádáme i projekty, které prohlubuje vztah žák – rodič – škola: Vánoční a velikonoční dílna, Zahradní slavnost pro rodiče s dětmi. „Pojď se mnou do školy“ nabízí možnost k nahlédnutí budoucích prvňáčků a jejich rodičů do školních lavic. Edukačně-stimulační program je připraven pro předškoláky, kteří zasedají do lavic společně se školáky a připravují se na vstup do školy.

Třídní kolektiv se pravidelně účastní výletů, exkurzí, kulturně-vzdělávacích a sportovních akcí.

Žáci školy se zapojili do projektu Recyklohraní.

 

Seznam sešitů:

1.ročník: 511 – 3x, malý notýsek

2. ročník: 512 – 3x, 420 – 1x, notýsek, fólie na psaní tužkou 2x

3. ročník: 532  7x, 420 – 1x, notýsek, fólie na psaní tužkou 2x

4. ročník: 523 – 7x, 420 – 1x, notýsek, fólie na psaní tužkou 2x

5. ročník: 523 – 4x, 524 – 1x, 420 – 1x, notýsek, fólie na psaní tužkou 2x

 

EU plakát

bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

 

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

 

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

 

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

K procvičování učiva je možno využít i pořady ČT, např. ČT2 od 9h – Učí telka nebo pořady na Déčku.

Zápis do 1.roč. 2020-2021

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky